Административна информация

23.06.2020

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: № BG16RFOP002-2.073-0030 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”