Общи условия на кампания „Furisto Рожден Ден”

Раздел I
Общи положения

1. Кампанията се организира от Фуристо ООД, наричан по-долу „Организатор”

2. Периодът на провеждане на кампанията е от 01.03.2022 до 20.03.2022 г.

3. Спечелилите ще бъдат изтеглени на 22.03.2022 г.

4. Кампанията важи за всички продукти на Фуристо ООД, предлагани на интернет адрес www.furisto.com с цел продажба.

5. Участието в кампанията е обвързано с покупка на продукти предлагащи се на интернет адрес www.furisto.com с цел продажба.

6. Кампанията се организира и провежда само на територията на град София и е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в град София, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Фуристо ООД, членовете на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на кампанията.

7. Участвайки в кампанията, участниците се съгласяват с ангажирането да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на кампанията, описан подробно в раздел II.


Раздел II
Механизъм на промоцията

8. Участие в кампанията „Furisto рожден ден” може да вземе всеки потребител изпълнилнил всички долуописани условия:

8.1. Лице навършило 18 години с местоживеене на територията на град София

8.1. Закупуването на продукт, предлаган на интернет адрес www.furisto.com в периода от 01.03.2022 до 20.03.2022

9. Когато потребител направи поръчка в посочения период и на посечения интернет адрес, системата на онлайн магазина следва да засече това действие и той да получи имейл с информация за закупения продукт.

10. Потребителят участва с номера на своята поръчка в томбола за награди, които са, както следва:

  • Трима потребителя ще спечелят по 1 (едно) седмично меню предоставено от Фуристо ООД. Седмично меню включва 6 (шест) дни от понеделник до събота, като съботното меню се доставя в петък. Меню за ден включва супа, основно и десерт. Спечелилият потребител избира между месно и безмесно меню, обявено на интернет адрес www.furisto.com. Срок за заявка на меню от спечелил потребител, не по-късно от 29.04.2022 г. (петък) до 14:30 ч.

  • Трима потребителя ще спечелят по 3 (три) био пюрета Pureo Bio: 1 (едно) плодово, 1 (едно) зеленчуково и 1 (едно) зърнено. Срок за поръчка на пюретата не по-късно от 29.04.2022 г. (петък) до 14:30 ч.. Спечелилите е нужно да се свържат с Pureo Bio, за да уточнят подробностите за наградата.

  • Един потребител ще спечели награда от Kala Baby.

11. Потребител изпълнил условията по т. 7 може да спечели само една от наградите посочени в т. 9


Раздел III
Други

12. Включвайки се в кампанията, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с кампанията.

13. Участниците в кампанията са длъжни да спазват настоящите Общи Условия, както и Общите условия на детска кухня Furisto публикувани на интернет адрес www.furisto.com и да се придържат към спазването механизма на кампанията.

14. Като организатор Фуристо ООД си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само и единствено след публикуването им.

15. Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 13, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите условия или форсмажорни обстоятелства.

16. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции на участниците при изтичането на срока на

кампанията или по други подобни поводи.

17. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в кампанията (включително – разходи за достъп до Интернет, ако участникът закупува продукт, използвайки интернет сайта www.furisto.com).

18. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на кампанията или за неполучени награди поради форсмажорни обстоятелства.

19. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуеместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

20. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намеса на компетентни органи.